Jednolity Plik Kontrolny

Sejm na posiedzeniu w dniu 13 maja 2016 r. przyjął poprawkę, zgodnie z którą duzi przedsiębiorcy od dnia 1 lipca 2016 r., mali i średni przedsiębiorcy od dnia 1 stycznia 2017 r. a mikroprzedsiębiorcy od 1 stycznia 2018 roku. , będą zobowiązani przekazywać organowi podatkowemu, bez wezwania, ewidencję VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego, w terminie do 25-go dnia następnego miesiąca.

Rewolucja w kontroli podatkowej!


Już od 1 lipca 2016 roku polskie przedsiębiorstwa będą musiały udostępniać Urzędowi Skarbowemu szczegółowe dane finansowo-księgowe oraz handlowe w formie elektronicznej.
Przygotuj się na zmiany!


Od dnia 1 lipca 2016 roku wszystkie duże przedsiębiorstwa będą musiały udostępniać Urzędowi Skarbowemu szczegółowe dane finansowo-księgowe oraz handlowe w formie elektronicznej.

W tym celu firmy będą zobowiązane generować dane pochodzące z własnych ksiąg podatkowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Dzięki temu Urzędy Skarbowe będą mogły analizować wszelkie informacje dotyczące działalności danej organizacji w sposób elektroniczny. Celem przedsięwzięcia jest ułatwienie i usprawnienie kontroli polskich przedsiębiorstw, a także uszczelnienie systemu podatkowego i większe wpływy do budżetu z podatku VAT.

Kto i kiedy musi wdrożyć Jednolity Plik Kontrolny?

Obowiązek wdrożenie Jednolitego Pliku Kontrolnego dotyczy:

 • Od 1 lipca 2016 roku dużych firm zatrudniających więcej niż 250 pracowników lub osiągających powyżej 50 mln euro obrotu rocznie  
 • Od 1 stycznia 2017 roku - małych i średnich firm zatrudniających od 9 do 250 pracowników lub osiągających od 2 do 50 mln euro obrotu rocznie (w zakresie ewidencji VAT)
 • Od 1 stycznia 2018 roku.- mikroprzedsiębiorców.

Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 367) przedsiębiorcy, którzy prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, informacji o prowadzonej ewidencji VAT, w postaci elektronicznej, odpowiadającej strukturze logicznej (Jednolity Plik Kontrolny), za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

Minister Banaś, w wywiadzie w dniu 12.05.2016 poinformował, że:

„system będzie gotowy od dnia 1 lipca 2016 r. na przyjmowanie co miesiąc danych z ewidencji VAT od dużych podatników, czyli od ok. 3200–3500 firm. Od 1 stycznia 2017 r. będziemy przygotowani jako administracja na przyjmowanie tych danych od małych i średnich podatników, a od 1 stycznia 2018 r. od mikroprzedsiębiorców”.

Powyższe przepisy,  oznaczają obowiązek wprowadzenia zmian w systemach księgowych w taki sposób, aby umożliwić podatnikom wygenerowanie Jednolitych Plików Kontrolnych w strukturze przewidzianej przez Ministerstwo.

Struktura Jednolitego Pliku Kontrolnego

Jednolity Plik Kontrolny ma umożliwić przedsiębiorstwom dostarczanie Urzędom Skarbowym danych w formie elektronicznej (mailowo lub na nośniku) w podziale na wyodrębnione struktury:Kiedy JPK będzie wymagany?

 

Jednolity Plik Kontrolny będzie dotyczył każdej procedury podatkowej realizowanej przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej :

- po 1 lipca 2016 roku w firmach :zatrudniających więcej niż 250 pracowników lub osiągających powyżej 50 mln euro obrotu rocznie  
- po 1 stycznia 2017 roku w firmach zatrudniających od 9 do 250 pracowników lub osiągających od 2 do 50 mln euro obrotu rocznie (w zakresie ewidencji VAT)
.- po 1 stycznia 2018 roku w mikroprzedsiebiorstwach .

Obejmuje procedury podatkowe m.in. takie jak

 • czynności sprawdzające (kontrole krzyżowe)
 • kontrole podatkowe
 • postępowanie podatkowe i kontrolne

Organy skarbowe będą miały możliwość żądania przekazania ksiąg w JPK w określonym zakresie i wybranym okresie.

Brak wdrożenia przez firmę JPK może wiązać się z jej odpowiedzialnością karno-skarbową.Przeszkody, mogące utrudnić przedsiębiorcom wdrożenie JPK

 • Brak wiedzy
  Zbyt mała świadomość przedsiębiorstw na temat konieczności wdrożenia JPK w odpowiednim czasie (duże firmy do 1 lipca 2016, małe i średnie do 1 lipca 2018).
  Brak wewnętrznej wiedzy w organizacjach, skąd czerpać informacje konieczne do wypełnienia JPK (z jakich systemów informatycznych).

  Asseco WAPRO śledzi zmiany w przepisach i rozporządzania wykonawcze aby zapewnić swoim klientom na czas oprogramowanie pozwalające na realizację obowiązku zbierania danych w strukturach JPK.
 • Złożoność procesów i systemów
  Złożoność procesu dostosowania wewnętrznych procedur i systemu do nowych przepisów.
  Złożoność systemów IT użytkowanych w firmach, wydłużająca czas potrzebny na opracowanie i wdrożenia odpowiedniego rozwiązania JPK.
  Często występująca heterogeniczność stosowanych programów IT, wymuszająca łączenie danych pochodzących od różnych dostawców oprogramowania (różne systemy od różnych dostawców).

  System Asseco WAPRO jest zintegrowanym systemem ERP o jasnej, ustalonej strukturze danych. Mimo możliwości rozbudowywania jego struktur informacyjnych umożliwia proste uzyskiwanie danych niezbędnych do tworzenia JPK. W systemie Asseco WAPRO ERP zaimplementowane zostaną wszystkie struktury niezbędne do przechowywania zarówno danych cząstkowych (np. dane magazynowe i sprzedażowe w systemie magazynowo-sprzedażowym) jak i danych zbieranych z wielu systemów współpracujących (zbierane w systemie finansowo-księgowym dane zarówno o sprzedaży, pobierane z wielu systemów sprzedażowych jak i dane księgowe, wyciągi bankowe itp.)

JPK a systemy finansowo-księgowe

Jak się przygotować do wdrożenia JPK?

W związku z nowymi przepisami użytkowane przez przedsiębiorstwa systemy finansowo-księgowe będą musiały zostać dostosowane do zmian, umożliwiając edycję ksiąg podatkowych i tworzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego. W wielu systemach uruchomienie JPK będzie wiązało się z koniecznością przeprowadzenia analizy użytkowanego oprogramowania oraz implementacji w nim funkcjonalności.

Zaimplementowane w systemie Asseco WAPRO ERP struktury i procedury pozwolą na szybkie i bezproblemowe pobieranie z wielu źródeł danych niezbędnych do tworzenia JPK, umożliwią kontrole ich poprawności formalnej i spójności, pozwolą na ich przeglądanie i tworzenie analiz opartych o te dane oraz umożliwią przesłanie danych w formie elektronicznej lub eksport danych w ustalonym formacie do pliku w celu nagrania na nośnik i przesłania odpowiednim organom skarbowym.Asseco WAPRO gotowy na zmiany!

Jako dostawca Państwa systemu ERP chcemy zapewnić, że prowadzimy prace nad przygotowaniem naszego oprogramowania do nowych wymogów Ministerstwa Finansów, aby było ono gotowe do udostępnienia w odpowiednim czasie.


Aby dowiedzieć się więcej na temat JPK przeczytaj poniższe informacje


Podstawa Prawna i bieżące informacje na temat struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego się na stronach Ministerstwa Finansów